h Hачало Затвори Навигацията Виж Сайтмап

Cчетоводни услугипредостaвяме следните видове счетоводни услуги

Cчетоводнo обслужване:

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство
 • Консултации относно банкови кредити и други банкови продукти
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи
 • Следене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани с финансово- счетоводната дейност
 • Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES-декларации
 • Изготвяне на справки и отчети
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и публикуване на финансови отчети
 • Съставяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента
Cчетоводни услуги
Нагоре